NKG : Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | Tin tức và dữ liệu doanh ...
http://s.cafef.vn/hose/NKG-cong-ty-co-phan-thep-nam-kim.chn
2019-05-06 19:12:05 216
Thông tin giao dịch và hồ sơ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã: NKG). Nhóm ngành: Sản xuất Thép, Chủ tịch HĐQT: Ông Hồ Minh Quang, Tổng Giám đốc: ...