GEX : Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | Tin tức ... - CafeF
http://s.cafef.vn/upcom/GEX-tong-cong-ty-co-phan-thiet-bi-dien-viet-nam.chn
2019-05-09 08:44:13 92
Ngày 01/12/2010, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất thiết bị điện, xây dựng công trình công ích, công trình ...