Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons - CafeF.vn
http://s.cafef.vn/hose/CTD-cong-ty-co-phan-xay-dung-coteccons.chn
2020-09-29 03:00:06 13
Thông tin giao dịch và hồ sơ Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã: CTD). Nhóm ngành: Xây dựng, Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Bá Dương, Quyền Tổng Giám đốc: Ông Võ Thanh Liêm, giá cổ phiếu: 73.1, P/E: 8.4