TÀI CHÍNH HÀNH VI - sách kinh tế
http://sachkinhte.com.vn/san-pham/sach-tai-chinh/sach-quan-tri-tai-chinh/tai-chinh-hanh-vi-lucy-f-akertn-richard-deaves-6b5c4
2019-05-05 08:40:11 156
TÀI CHÍNH HÀNH VI (Lucy F Akertn Richard Deaves). Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan, giúp bạn đọc tiếp cận lĩnh vực tài chính hành vi để ứng ...