GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - sách kinh tế
https://sachkinhte.com.vn/san-pham/sach-tai-chinh/sach-quan-tri-tai-chinh/giao-trinh-quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-8cf48
2020-07-14 21:30:06 87
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN) LỜI GIỚI THIỆU . Quản trị tài chính là một trong những chức năng quản lý cơ bản và quan trọng nhất, có vai trò quyêt định hiệu quả hoạt động và sự phát triển của một doanh nghiệp.