GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Nhà Sách Kinh Tế
https://sachkinhte.vn/giao-trinh-quan-tri-doanh-nghiep
2020-07-14 21:30:06 44
Đáp ứng yêu cầu đó, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên các hệ dài hạn, tại chức, bằng đại học thứ 2 thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Đây cũng là tài liệu tham khảo ...