Thông báo chiêu sinh khóa học chủ đề "Phân tích dữ liệu và ứng...
https://science.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018-12/thong-bao-chieu-sinh-khoa-hoc-chu-de-phan-tich-du-lieu-va-ung-dung
2019-04-15 12:06:21 190
Biết cách ứng dụng các mô hình thống kê, mô hình hồi qui tuyến tính, hồi qui logistic; Biết về lĩnh vực Học máy. 2. Đối tượng. Lớp học được thiết kế dành cho các sinh viên sau đại học, nghiên cứu sinh, giảng viên, nhà khoa học có nhu cầu phân tích dữ liệu.