Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính - VĂN BẢN KẾ TOÁN ...
https://sites.google.com/site/kttvanban/ketoan/che-do-ke-toan-doanh-nghiep/tai-khoan-341-vay-va-no-thue-tai-chinh
2019-04-15 17:22:12 141
Điều 50: Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả. 1. Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải ...