244. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược - THÔNG TƯ 200 - CHẾ ĐỘ ...
https://sites.google.com/a/ktcvietnam.com/thong-tu-200/tk-244-cam-co-the-chap-ky-quy-ky-cuoc
2019-04-15 09:34:19 157
Giá trị tài sản mang đi cầm cố, thế chấp hoặc số tiền đã ký quỹ, ký cược.