Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai
http://skhcn.gialai.gov.vn/Bo-thu-tuc-hanh-chinh-cong/khcn/Cap-Giay-%C4%91ang-ky-hoat-%C4%91ong-khoa-hoc.aspx
2019-04-29 18:46:11 164
+ Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (theo mẫu); + Bản sao (có .... Căn cứ pháp lý, - Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013. - Nghị định số ...