Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu – Viện Công nghệ thông tin và...
https://soict.hust.edu.vn/index.php/2017/03/13/phong-thi-nghiem-khoa-hoc-du-lieu/
2019-04-15 05:25:32 297
Khoa học dữ liệu đã và đang là một lĩnh vực cực kỳ quan trọng trên thế giới, khi mà dữ liệu có thể được sinh ra một cách dễ dàng khắp nơi và ẩn chứa nhiều giá trị bên trong.