Công nghệ là gì? - Sở khoa học công nghệ Vĩnh Phúc
https://sokhcn.vinhphuc.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/Danhsachcauhoi/View_Detail.aspx?ItemID=76
2019-04-15 07:32:35 253
12 Tháng Mười Hai 2012 ... Thuật ngữ “công nghệ” xuất phát từ chữ hy lạp “techne” có nghĩa là một nghệ thuật hay một kỹ năng, và “logia” có nghiễ là một khoa học hay ...