Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | Khoa Quản Trị - Đại Học Kinh...
https://som.ueh.edu.vn/nganh-dao-tao/quan-tri-kinh-doanh/
2020-07-15 05:25:39 57
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ. Mục tiêu đào tạo. Chương trình cử nhân chuyên ngành Quản trị đào tạo nhà quản trị các cấp: có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, kiến thức về quản trị doanh nghiệp; có kỹ năng phân tích và giải ...