Switch Bill Of Lading Là Gì? Mua Bán 3 Bên Và Những Vấn Đề Cần...
https://songanhlogs.com/switch-bill-of-lading-la-gi-mua-ban-3-ben-va-nhung-van-de-can-luu-y.html
2019-04-11 10:28:18 281
Tình Huống Mua Bán 3 Bên Và Phát Sinh Switch Bill. Mua bán 3 bên nghĩa là có 3 người tham gia mua bán quốc tế ở 3 quốc gia khác nhau. Trong đó có 1 người đứng giữa vừa là người mua vừa là người bán.