Tài chính doanh nghiệp hiện đại – Trần Ngọc Thơ – StartUp 247
https://startup247.wordpress.com/2018/01/29/tai-chinh-doanh-nghiep-hien-dai-tran-ngoc-tho/
2019-05-04 12:44:05 222
29 Tháng Giêng 2018 ... Link http://ket-noi.com/linkcheck/?url=drive.google.com%2Ffile%2Fd%2F0Bz7Zv9-ORZjNS3owOUdSOVcxRFE%2Fview%3Fusp%3Dsharing.