Application for Schengen Visa Tờ khai xin cấp thị thực ... - TLScontact
https://static.tlscontact.com/media/vn/han/fr/short_stay_schengen_visa_application_form_in_english_and_vietnamese.pdf
2019-04-17 16:24:09 248
Visa application number: ... □Other (please specify)/ Tình trạng khác (xin nêu rõ) ... □Tourism/ Du lịch □ Business/ Thương mại □Visiting family or friends/ Thăm thân nhân hoặc bạn bè ... please specify/ bởi một đơn vị bảo lãnh (người mời, ... đích: xác minh xem các điều kiên nhập cảnh và lưu trú hợp pháp tại các nước.