Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
http://stc.gialai.gov.vn/kkk/Gioi-thieu/Co-so-vat-chat.aspx
2019-05-04 14:50:13 178
Là đầu mối phối hợp, liên hệ với các phòng thực hiện tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo ... Phòng Quản lý Ngân sách: Là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính, ...