Chức năng - nhiệm vụ - Sở Tài Chính Hà Giang
http://stc.hagiang.gov.vn/chuc-nang-nhiem-vu
2019-05-04 14:50:13 138
Sở Tài chính thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp ..... h) Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư ...