Giá vốn hàng bán là gì? Cách tính giá vốn hàng bán như thế nào?
https://suno.vn/blog/gia-von-hang-ban-la-gi-cach-tinh-gia-von-hang-ban-nhu-nao/
2019-08-30 17:10:09 84
Giá vốn hàng bán là gì? Giá vốn hàng bán được hiểu đơn giản là toàn bộ chi phí để tạo ra một sản phẩm. Nó liên quan đến quá trình bán hàng bao gồm giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.