Di chuy盻ハ 蘯」nh v瀰 lニーu tr盻ッ - Android - Google Photos Tr盻」 giテコp
https://support.google.com/photos/answer/7362432?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=vi
2019-04-12 05:56:23 130
Bạn có thể ẩn ảnh khỏi chế độ xem Ảnh và di chuyển ảnh vào lưu trữ. Điều này có thể giúp bạn sắp xếp các ảnh của mình và ẩn bất kỳ ảnh nào mà bạn không ...