Lưu trữ hoặc ẩn thư Gmail - Android - Gmail Trợ giúp - Google Support
https://support.google.com/mail/answer/6576?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=vi
2019-04-12 05:56:23 155
Nếu bạn muốn dọn dẹp hộp thư đến mà không xóa email của mình thì bạn có thể lưu trữ hoặc ẩn chúng. Email của bạn được chuyển đến một nhãn được gọi là ...