Sách Tài Chính Doanh Nghiệp - TaiLieu.VN
https://tailieu.vn/tag/sach-tai-chinh-doanh-nghiep.html
2019-05-04 12:08:11 143
Thuyết trình: Chính sách tài chính doanh nghiệp của nhà quản trị quá tự tin nêu để có thêm một đô la từ nguồn tài trợ bên ngoài, CEO có tâm lý quá tự tin sẽ ...