Khái Niệm Bảo Vệ Tổ Quốc chọn lọc - TaiLieu.VN
https://tailieu.vn/tag/khai-niem-bao-ve-to-quoc.html
2019-05-13 19:56:03 179
Trả lời: Khái niệm: Phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc là hình thức hoạt động tự giác, có tổ chức của đông đảo của quần chúng nhân dân lao động tham gia ...