Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - Bùi Ngọc...
https://tailieu.vn/doc/bai-giang-quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep-chuong-3-bui-ngoc-mai-phuong-2279655.html
2020-07-11 16:35:04 109
Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại và đặc điểm của các nguồn tài trợ, cơ cấu nguồn tài trợ - chiến lược tài trợ, các nguồn tài trợ ngắn hạn, các nguồn tài trợ dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.