422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh doanh nghịêp ...
http://tailieuhoctap.vn/chi-tiet-sach/2464-nganh-ke-toan-tai-chinh-thue/tai-chinh-kinh-doanh-tien-te/768413-422-cau-hoi-trac-nghiem-ve-tai-chinh-doanh-doanh-nghiep
2019-05-05 03:46:12 119
5 Tháng Mười Hai 2013 ... Câu 2: Các trung gian tài chính có thể là: Ngân hàng và liên ... Tag: Tài chính doanh nghiệp - câu hỏi trắc nghiệm - Đề thi. DOC 44 Hồ Anh ...