Phát triển khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động ...
http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-nham-nang-cao-nang-suat-lao-dong-o-viet-nam-131563.html
2019-04-21 15:22:02 148
11 Tháng Mười Một 2017 ... Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 xác định: “Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, ...