Điều Kiện Nhận Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Của Người ...
http://tapdoanbatdongsan.vn/thi-truong-quy-hoach/dieu-kien-nhan-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-cua-nguoi-viet-nam-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-8.html
2019-05-01 20:44:03 77
Luật Đất đai 2013, Điều 186. Quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; người nước ...