Khoa Y tế công cộng - Trường Đại học Y Dược Thái Bình
https://tbump.edu.vn/index.php/vi/articles/Khoa-Y-te-cong-cong-39.html
2019-04-15 06:08:26 119
Khoa Y tế công cộng (YTCC) Trường Đại học Y Thái Bình được thành lập dựa trên nền tảng 2 Bộ môn: Vệ sinh Dịch tễ (VSDT) và Tổ chức Y tế (TCYT). - Bộ môn VSDT được thành lập năm 1968 - Bộ môn TCYT được thành lập năm 1979