Technical 14: Khoa Học Máy Tính (Computer Science) là gì?
https://technical14.blogspot.com/2016/08/khoa-hoc-may-tinh-computer-science-la-gi.html
2019-04-15 03:42:10 168
Khoa Học Máy Tính (Computer Science - CS) thường khó để định nghĩa được. Điều này không may có lẽ là bởi cách dùng của cụm từ "máy tính" (hay computer) trong tên gọi của nó. Như bạn có lẽ đã nhận thức được, CS không chỉ đơn giản là nghiên cứu về những chiếc máy tính.