Tóm tắt lý thuyết tài chính doanh nghiệp 2 - Tài liệu text - 123doc.org
https://text.123doc.org/document/3548970-tom-tat-ly-thuyet-tai-chinh-doanh-nghiep-2.htm
2019-05-05 03:52:03 143
CÁC LÝ THUYẾT MM: không thuế. MM: thuế + CP phá sản. Nội dung. Định đề 1: DN không thể thay đổi tổng TS bằng cách lựa chọn cấu trúc vốn. -> Cấu