phân tích môi trường marketing vi mô ảnh hưởng thế nào đến thị ...
https://text.123doc.org/document/2272027-phan-tich-moi-truong-marketing-vi-mo-anh-huong-the-nao-den-thi-truong-xe-may.htm
2019-04-25 16:06:14 281
Họ phải chú ý đến tất cả những yếu tố của môi trường vi mô. 1. Doanh .... liên doanh xe máy lớn (gồm Honda, Yamaha, Suzuki và SYM) đã đạt 2,26 triệu chiếc,