Phân tích chiến lược kinh doanh công ty Biti's - Tài liệu text
https://text.123doc.org/document/2895447-phan-tich-chien-luoc-kinh-doanh-cong-ty-biti-s.htm
2019-04-25 23:48:14 1127
Phân tích môi trường kinh doanh 1. Môi trường vĩ mô *Môi trường kinh tế - Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2011 là 5,89%=> tạo cơ hội. cho Biti's thúc ...