Tài liệu TÀI KHOẢN 241 - XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG pptx - Tài ...
https://text.123doc.org/document/880008-tai-lieu-tai-khoan-241-xay-dung-co-ban-do-dang-pptx.htm
2019-04-25 19:34:04 108
Tài khoản 241 được mở chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình và ở ... từng đối tượng tài sản, các chi phí quản lý dự án và chi phí khác thường được ...