Giáo án KHTN 6 cả năm - Sinh học 6 - Nguyễn Văn Thượng ...
https://thcs-bacson-hungyen.violet.vn/present/giao-an-khtn-6-ca-nam-12258890.html
2019-04-16 04:46:11 503
-Làm quen với hoạt động nghiên cứu khoa học và quy trình nghiên cứu khoa học. ... sát và có ý thức tìm tòi, nghiên cứu trong những hiện tượng tự nhiên, yêu thích môn khoa học. ... -Giáo viên thống nhất lại các nội dung trả lời của học sinh.