Ngành Khoa học thư viện - Thông tin tuyển sinh
https://thongtintuyensinh.vn/Thong-tin-tuyen-sinh_C205_D4640.htm
2019-04-17 13:54:04 112
Nội dung các học phần bắt buộc (Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp) Thư viện học đại cương. Nội dung: những kiến thức cơ bản về lý luận thư viện học như: khái niệm, bản chất và chức năng của thư viện; đối tượng nghiên cứu và sự hình thành của thư viện học trên thế giới và ở Việt Nam.