Ngành Y tế công cộng - Thông tin tuyển sinh
https://thongtintuyensinh.vn/Nganh-Y-te-cong-cong_C182_D8174.htm
2019-04-15 06:08:26 164
Đào tạo Cử nhân Y tế công cộng có y đức, sức khoẻ, có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở, y tế công cộng để tham gia phát hiện và tổ chức giải quyết các vấn đề sức khoẻ ưu tiên trong cộng đồng; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa ...