Thông tư 11/2010/TT-BVHTTDL tiêu chí Trung tâm Văn hóa-Thể ...
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-11-2010-TT-BVHTTDL-tieu-chi-Trung-tam-Van-hoa-The-thao-117376.aspx
2019-04-26 23:08:21 150
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận, ... Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh.