Luật Giáo dục nghề nghiệp - Thư viện pháp luật
https://thuvienphapluat.vn/page/SearchTag.aspx?tag=Lu%E1%BA%ADt%20Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c%20ngh%E1%BB%81%20nghi%E1%BB%87p
2019-05-04 08:14:06 197
Luật có số đại biểu Quốc hội thông qua thấp kỷ lục 27/11/2014 4:18:00 CH. Chiều nay (27-11), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật giáo dục nghề nghiệp với ...