Thông tư liên tịch 220/2015/TTLT-BTC-BNV chức năng quyền hạn ...
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-220-2015-TTLT-BTC-BNV-chuc-nang-quyen-han-co-cau-so-phong-tai-chinh-ke-hoach-281201.aspx
2019-05-04 14:50:13 179
31 Tháng Mười Hai 2015 ... Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý ...