Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-49-2013-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-ve-tien-luong-187387.aspx
2019-05-07 07:20:07 155
14 Tháng Năm 2013 ... Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền ... tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định ...