Quyết định 800/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt chương trình mục tiêu ...
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-800-QD-TTg-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-106910.aspx
2019-05-07 09:04:05 145
4 Tháng Sáu 2010 ... Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một .... mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn.