Nghị định 154/2016/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-154-2016-ND-CP-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-330069.aspx
2019-04-15 03:56:19 311
Nghị định 154/2016/NĐ-CP quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; đối tượng chịu phí, miễn phí, người nộp phí, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải ban hành ngày 16/11/2016.