Luật bảo vệ môi trường 2014 - Thư Viện Pháp Luật
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-bao-ve-moi-truong-2014-238636.aspx
2019-04-17 03:52:13 189
23 Tháng Sáu 2014 ... Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các ... chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến .... Gây tiếng ồn, độ rung vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường.