Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH cấp giấy phép lao động người lao ...
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-23-2017-TT-BLDTBXH-cap-giay-phep-lao-dong-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-qua-mang-dien-tu-336187.aspx
2019-04-20 12:12:06 21
15 Tháng Tám 2017 ... Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua ...