Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Trường Đại Học Công Nghiệp ...
http://thuvienso.hict.edu.vn/doc/bai-giang-tai-chinh-doanh-nghiep-2-313169.html
2019-05-05 03:28:03 171
28 Tháng Tám 2015 ... Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 có kết cấu gồm 4 chương, trình bày các nội dung về cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn, định giá ...