Tổng hợp thuật ngữ và các từ viết tắt chuyên ngành ô tô và ...
http://tienganhkythuat.com/dong-luc/tong-hop-thuat-ngu-va-cac-tu-viet-tat-chuyen-nganh-o-to-va-xe-may/
2019-04-23 21:40:08 200
Free_Từ điển chuyên ngành cơ khí; ... trong kỹ thuật ô tô và xe máy; tiếng anh kỹ thuật từ ... kỹ thuật ô tô và xe máy là ...