Cách hạch toán Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ...
https://tintucketoan.com/cach-hach-toan-tai-khoa%CC%89n-244-cam-co-the-chap-ky-quy-ky-cuoc-tt-200/
2019-04-15 09:34:19 265
Tin Tức Kế Toán: Cách hạch toán Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược như thế nào? Ngày 22/12/2014 Bộ tài chính ban hành Thông tư ...