Sơ đồ kế toán tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang theo TT200 ...
https://tintucketoan.com/so-do-ke-toan-tai-khoan-241-xay-dung-co-ban-do-dang-theo-tt200/
2019-04-25 19:28:05 97
Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ban hành ngày 22/12/2014, hướng dẫn kế toán áp ...