TÀI CHÍNH HỘ GIA ĐÌNH - Tài liệu text - 123doc.org
https://toc.123doc.org/document/347503-tai-chinh-ho-gia-dinh.htm
2019-05-04 22:02:08 165
hội phương Tây và phương Đông vẫn có sự khác biệt nhất định. Các hoạt động tài chính hộ gia đình chịu ảnh hưởng rất lớn bởi tâm lý và sở thích của cá nhân