Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'nông thôn' trong từ điển Lạc Việt
http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/all/n%C3%B4ng+th%C3%B4n.html
2019-05-07 09:04:05 183
Định nghĩa của từ 'nông thôn' trong từ điển Lạc Việt. ... Đóng tất cả. Kết quả từ 2 từ điển. Từ điển Việt - Anh. nông thôn. [nông thôn] ... xây dựng nông thôn mới.